به دلیل اینکه برای کوچولو های نازنین و خانم های باردار امکان تعیین تعداد عکس، قبل از عکاسی امکان پذیر نمی باشد، پس محدودت خرید امری غیر متعارف در عکاسی کودکان میباشد.

 

کـــرج ،عظیمیه ، بین میدان مهــــران و اسبی ، نبش نیک نژادی شمالی ، مجتمـــع تجــــاری اداری نیکـــان
تلفن: 5-2568314-0263       همراه: 5-2568314-0920

بالا