با توجه به ماهیت کاملا مفهومی این قسمت از سریال عکاسی، بیشتر عکسها بدون لباس و با در نظر کرفتن فرمهای خاص نوزاد ثبت خواهد شد. ولی آتلیه نیز لباسهای مناسب را در کنار دیگر ملزومات عکاسی نوزاد در نظر خواهد گرفت.

 

کـــرج ،عظیمیه ، بین میدان مهــــران و اسبی ، نبش نیک نژادی شمالی ، مجتمـــع تجــــاری اداری نیکـــان
تلفن: 5-2568314-0263       همراه: 5-2568314-0920

بالا