بله ولی اگر همزمان با عکاسی کودک قصد عکاسی خانوادگی با اعضا دیگر خانواده را دارین حتما از قبل اعلام بفرمایید تا زمانبندی مورد نظر انجام شود.

 

کـــرج ،عظیمیه ، بین میدان مهــــران و اسبی ، نبش نیک نژادی شمالی ، مجتمـــع تجــــاری اداری نیکـــان
تلفن: 5-2568314-0263       همراه: 5-2568314-0920

بالا