در آتلیه عکاسی النا زمان مورد نیاز برای هر عکاسی بدون کوچکترین فشار به کوچولوهای نازنین در نظر گرفته خواهد شد. ولی بطور میانگین بین یک الی دو ساعت با توجه به برنامه ی عکاسی هر خانواده در نظر خواهیم گرفت.

 

کـــرج ،عظیمیه ، بین میدان مهــــران و اسبی ، نبش نیک نژادی شمالی ، مجتمـــع تجــــاری اداری نیکـــان
تلفن: 5-2568314-0263       همراه: 5-2568314-0920

بالا